Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia PE i Rady UE 2016/679 (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Uniwersytecka Fides et Ratio im. Jana Pawła II Wielkiego z siedzibą w Starym Sączu, KRS nr 0000700080;
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rejestracji na Seminarium Naukowe i rozliczenia oraz powiadomienia o kolejnych seminariach i informacjach z nimi zwiazanych - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
3. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat lub  wyznaczony w oparciu o prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora,
5. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
6. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
7. podanie danych osobowych jest dobrowolne.